Νέο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου έως 3.500€ για κατοικίες, Ιούλιος 2022

Το νέο πρόγραμμα έχει έναρξη την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 και σύμφωνα με αυτό η ΕΔΑ Αττικής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταναλωτή, επιδοτεί μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών που βρίσκονται επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου.

Ποιες δαπάνες καλύπτει

Η επιδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορίες καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση» για κατοικίες που βρίσκονται επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης.

Επιδοτούμενο Ποσό

Το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Κατηγορία σύμβασης σύνδεσης Εγκατεστημένη ισχύς (kcal/h) Ποσό επιδότησης (συμπ. ΦΠΑ)
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) >200.000 3.500 €
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) 150.001–200.000 2.500 €
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) 100.001-150.000 1.800 €
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) 35.001-100.000 1.200 €
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) <=35.000 600 €
Αυτόνομη Θέρμανση (μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία) Ανεξαρτήτως ισχύος 600 €
Αυτόνομη Θέρμανση με ανυψωτική στήλη Ανεξαρτήτως ισχύος 400 €

 

Διάρκεια Προγράμματος

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα κατατεθούν στην ΕΔΑ Αττικής, με ταυτόχρονη ορθή υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών Α’ φάσης για την ένταξη στο πρόγραμμα, από τις 19 Ιουλίου 2022 και μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, και το αργότερο έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Σε περίπτωση δέσμευσης του συνόλου του προϋπολογισμού με βάση τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά Α’ φάσης του προγράμματος η ΕΔΑ Αττικής θα ολοκληρώσει το στάδιο συμμετοχής στο πρόγραμμα με την ανάρτηση σχετικής ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της. Επίσης, σε περίπτωση υψηλής ζήτησης, και βάση των αιτημάτων σύνδεσης, η ΕΔΑ Αττικής δύναται μέσω της ιστοσελίδας της να ενημερώσει πρωτύτερα σχετικά με την εκτιμώμενη δέσμευση του προϋπολογισμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση της επιδότησης είναι η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών Β’ φάσης προς την ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιηθεί έως και 20 ημερολογιακές μέρες μετά από την ημερομηνία ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης. Η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών β’ φάσης δε δύναται να είναι μεταγενέστερη της 16 Δεκεμβρίου 2022.

Πως λαμβάνεται η επιδότηση

Το επιδοτούμενο ποσό αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο εγκαταστάτη (ή/και προμηθευτή εξοπλισμού) για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης μετά την παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση άδειας χρήσης φ.α..

Διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα

Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής μπορεί να επικοινωνήσει απ’ ευθείας με την εταιρεία μας στο τηλέφωνο 210 9881616 . Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων αλλά και όλη τη διαδικασία σύναψης σύμβασης σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής.