Η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2011 και σύμφωνα με αυτή η τιμή του φυσικού αερίου βασίζεται πλέον στο κόστος προμήθειας του.

Συγκεκριμένα, η τιμή χρέωσης ενέργειας του φυσικού αερίου θα αναθεωρείται σε μηνιαία βάση και θα προκύπτει από το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου της ΕΠΑ Αττικής από τη ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου). Στην τιμή αυτή θα προστίθεται ένα σταθερό περιθώριο διανομής καθώς και οι επιβαλλόμενοι από την Ελληνική Πολιτεία φόροι (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ.).

Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου =  Κόστος προμήθειας Φ.Α. + Περιθώριο Διανομής ΕΠΑ Αττικής + Φόροι

Κατά συνέπεια η εξέλιξη των μηνιαίων τιμών φυσικού αερίου, και η σχετική διακύμανσή τους, εξαρτάται από το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου. Το κόστος προμήθειας εξαρτάται από το μέσο όρο των διεθνών τιμών μιας ομάδας πετρελαιοειδών, για τους έξι μήνες που προηγούνται της αρχής κάθε τριμήνου. Για αυτό το λόγο η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζεται με χρονική υστέρηση 6 ως 9 μηνών από τις διεθνείς τιμές των καυσίμων.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική, για τους καταναλωτές λιανικής (Β2C) περιλαμβάνει τα παρακάτω τιμολόγια:

  • Το Οικιακό Τιμολόγιο «Ο», θα λαμβάνουν όλοι οι οικιακοί καταναλωτές που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση (θέρμανση, μαγείρεμα, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης), εκτός από Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή (ΣΗΘ)
  • Το Επαγγελματικό Τιμολόγιο «Ε», θα λαμβάνουν όλοι οι επαγγελματίες καταναλωτές λιανικής (ετήσια κατανάλωση μικρότερη των 100.000μ3)που χρησιμοποιούν το Φ.Α. για οποιαδήποτε χρήση (μαγείρεμα, παραγωγή ζεστού νερού ή/και ατμού, θέρμανση χώρων κλπ) εκτός από Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή (ΣΗΘ)
  • Το Τιμολόγιο Κλιματισμού/Συμπαραγωγής «ΚΣ»,  θα λαμβάνουν όλοι οι οικιακοί και επαγγελματίες καταναλωτές που χρησιμοποιούν το Φ.Α. αποκλειστικά για Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού/Θερμότητας

Η χρέωση πώλησης φυσικού αερίου σε κάθε τιμολογιακή κατηγορία παροχής αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, δηλαδή στην κατανάλωση φυσικού αερίου, και στη χρέωση ισχύος (πάγιο κόστος), που είναι ανεξάρτητη της κατανάλωσης και χρεώνεται από την στιγμή εγκατάστασης της μετρητικής διάταξης.

α) Χρέωση ενέργειας
Η μέτρηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου γίνεται περίπου κάθε 60 μέρες και η καταμετρηθείσα κατανάλωση του φυσικού αερίου σε κυβικά μέτρα (m3) επιμερίζεται στους μήνες της περιόδου καταμέτρησης με βάση τον αριθμό των ημερών κάθε μήνα που περιέχεται σε αυτή. Η κατανάλωση σε m3 μετατρέπεται σε kWh με τον συντελεστή μετατροπής kWh/m3 του κάθε μήνα.

Η τιμή του φυσικού αερίου (€/kWh) προ φόρων υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και προκύπτει από το κόστος προμήθειας του φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα και το περιθώριο διανομής της ΕΠΑ Αττικής της κάθε κατηγορίας.

Τιμή Φ.Α.  (προ φόρων) = Κόστος προμήθειας Φ.Α. + Περιθώριο Διανομής

β) Χρέωση Ισχύος
Η χρέωση ισχύος εξαρτάται από το εγκατεστημένο φορτίο των συσκευών του καταναλωτή και χρεώνεται στον καταναλωτή από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή του.
Η χρέωση ισχύος που αντιστοιχεί σε 60 ημερολογιακές μέρες είναι η ακόλουθη:

 Εγκατεστημένο φορτίο
συσκευών
Χρέωση ισχύος

για 60 ημέρες (προ ΦΠΑ) 

 Μέχρι 5 m3/ώρα  €5,60
 Μέχρι 40 m3/ώρα  €10,07
 Μέχρι 60 m3/ώρα  €17,90
 Μέχρι 100 m3/ώρα  €29,08
γ) Φόροι
Στη συνολική αξία χρέωσης ενέργειας προστίθεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (0,0054€ ανά καταναλωθείσα kWh).
Στην συνολική αξία (χρέωση ενέργειας, χρέωση ισχύος και ΕΦΚ) επιβάλλεται ο ΦΠΑ (13%).Επίσης το Φυσικό Αέριο επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος ΔΕΤΕ (Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών) που ισούται με το 0,5% επί του συνόλου χρέωσης ενέργειας, χρέωσης ισχύος (από 1/1/12) και ΕΦΚ και δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.Σημείωση:
Η νέα τιμολογιακή πολιτική ισχύει για τις καταναλωθείσες ποσότητες από 1/10/2011 και έπειτα, ενώ οι τιμές φυσικού αερίου μέχρι και την τιμή Σεπτεμβρίου 2011 θα προκύψουν βάσει της τιμολογιακής πολιτικής ανταγωνιστικών καυσίμων.
Ως εκ τούτου οι νέοι φόροι (ΕΦΚ, ΔΕΤΕ), της κατανάλωσης του Σεπτεμβρίου, θα απορροφηθούν από την ΕΠΑ Αττικής. Ωστόσο στο λογαριασμό θα εμφανίζεται για το μήνα αυτό η πλήρης ανάλυση σε χρέωση ενέργειας, ΕΦΚ και ΔΕΤΕ.