Ναι! Μπορείτε να εγκαταστήσετε την βαλβίδα αντιπαγετικής προστασίας FPS της εταιρίας Ogontz, η οποία ανοίγει όταν η θερμοκρασία του υγρού του συστήματος κατεβαίνει από τα προκαθορισμένα όρια και έτσι το ανανεώνει.