Από 1η Οκτωβρίου 2011 η ΕΠΑ Αττικής εφαρμόζει τη νέα τιμολογιακή πολιτική που βασίζεται στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, η τιμή χρέωσης ενέργειας του φυσικού αερίου θα αναθεωρείται σε μηνιαία βάση και θα προκύπτει από το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου της ΕΠΑ Αττικής από τη ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου). Στην τιμή αυτή θα προστίθεται ένα σταθερό περιθώριο διανομής καθώς και οι επιβαλλόμενοι από την Ελληνική Πολιτεία φόροι (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ.).

Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου = Κόστος προμήθειας Φ.Α. + Περιθώριο Διανομής ΕΠΑ Αττικής + Φόροι

Σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική όλοι οι οικιακοί καταναλωτές, που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση (θέρμανση, μαγείρεμα, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης), εκτός από Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή (ΣΗΘ), θα λαμβάνουν ένα ενιαίο τιμολόγιο, το ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙϫϻ, το οποίο αντικαθιστά το ισχύον τιμολόγιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού/Θερμότητας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ειδικό
Τιμολόγιο Κλιματισμού/Συμπαραγωγής «ΚΣ»
για το οποίο ισχύουν και ειδικές εκπτώσεις.

Σημειώνεται ότι για τους πελάτες με κεντρική θέρμανση εκδίδεται λογαριασμός μία φορά το μήνα (αλλαγή από 01/01/2013), ενώ για τους υπόλοιπους οικιακούς πελάτες ο λογαριασμός εκδίδεται σε διμηνιαία βάση.

Τιμολόγιο Κλιματισμού «ΚΣ»
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 2013-2014-2015
Χρέωση Ισχύος
(1)
(€/60 ημέρες)
 Μέχρι 5 m3/ώρα 6,36
 Μέχρι 40 m3/ώρα
 11,43
 Μέχρι 60 m3/ώρα
 20,32
 Πάνω από 60 m3/ώρα
 33,01
Χρέωση ενέργειας
(2)
(€/kWh)
Τιμή φυσικού αερίου ανα kWh
Α.Θ.Δ. Συντ. Μετατροπής
(kWh/Nm3)
 Ιανουάριος 2013  0,07094  11,3273
 Φεβρουάριος 2013  0,06896  11,5732
 Μάρτιος 2013  0,06859  11,5262
 Απρίλιος 2013  0,06887  11,7170
 Μάιος 2013  0,06382  11,4041
 Ιούνιος 2013  0,06394  11,6976
 Ιούλιος 2013  0,06452  11,3847
 Αύγουστος 2013  0,06227  11,4733
 Σεπτέμβριος 2013  0,06243  11,4847
 Οκτώβριος 2013  0,06137  11,6211
 Νοέμβριος 2013  0,06093  11,4681
 Δεκέμβριος 2013  0,06056  11,3787
 Ιανουάριος 2014  0,06337  11,4558
 Φεβρουάριος 2014  0,06400  11,5598
 Μάρτιος 2014  0,06348  11,3821
 Απρίλιος 2014  0,05939  11,5737
 Μάιος 2014  0,05860  11,3822
 Ιούνιος 2014  0,05936  11,8720
 Ιούλιος 2014  0,05930  11,5745
 Αύγουστος 2014  0,06001  11,8845
 Σεπτέμβριος 2014  0,06119  11,7040
 Οκτώβριος 2014  0,06230  11,5736
 Νοέμβριος 2014  0,06252  11,5901
 Δεκέμβριος 2014  0,06287  11,9631
 Ιανουάριος 2015  0,05933  11,8202
 Φεβρουάριος 2015  0,05695  11,8803
 Μάρτιος 2015  0,05752  11,9062
 Απρίλιος 2015  0,06026  11,7874
 Μάιος 2015  0,05205  11,8114
 Ιούνιος 2015  0,05039  11,4968
 Ιούλιος 2015  0,05026  11,6136

(1) Οι παραπάνω χρεώσεις συμπεριλαμβάνουν ΔΕΤΕ (0,5%) & ΦΠΑ (13%).

(2) Οι παραπάνω χρεώσεις συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους : ΕΦΚ, ΔΕΤΕ (0,5%) & ΦΠΑ (13%). Από 1/11/2014 συμπεριλαμβάνεται ΤΑΕ 0,00048 €/kWh.

Ισχύουν οι εξής εκπτώσεις:

Για συσκευές συνολικής ισχύος έως και 50 kW ΑΘΔ: Έκπτωση 7,5 €/MWh Συνολικό ποσό στη διάρκεια της σύμβασης: [188*Ισχύς (kW)] €

Για συσκευές συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 50 kW ΑΘΔ και έως 300 kW ΑΘΔ: Έκπτωση 6,5 €/MWh Συνολικό ποσό στη διάρκεια της σύμβασης: [163*Ισχύς (kW)] €Η μέγιστη διάρκεια παροχής της έκπτωσης είναι 5 έτη.

(α) Χρέωση ενέργειας

Ειδικά για το τιμολόγιο της ψύξης / θέρμανσης / παραγωγής ζεστού νερού που επιτυγχάνεται από ειδικό εξοπλισμό κατανάλωσης φυσικού αερίου (μηχάνημα απορρόφησης ή αντλία θερμότητας αερίου), ισχύει το ειδικό τιμολόγιο στο οποίο εφαρμόζεται σημαντική έκπτωση και είναι:

•    Χαμηλότερο από όλα τα τιμολόγια
•    Σε περίπτωση μικτής χρήσης κλιματισμού και άλλων χρήσεων (λέβητας, κουζίνα, κλπ.) η χρέωση θα γίνεται αντίστοιχα με την εγκατεστημένη ισχύ.

Η τιμή του φυσικού αερίου για αυτή τη χρήση θα ανανεώνεται κάθε μήνα.

Η τιμή του Φ.Α. προ φόρων (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ) υπολογίζεται βάσει του κόστους αγοράς Φ.Α. και του Περιθωρίου Διανομής για την συγκεκριμένη κατηγορία καταναλωτών:Τιμή Πώλησης = Κόστος προμήθειας + Περιθώριο Διανομής

Συντελεστής μετατροπής

Ο συντελεστής μετατροπής (ΣΥΝΤ. ΜΤΡΠ.) που εμφανίζεται στο λογαριασμό σας μετατρέπει τα κυβικά μέτρα (m3) φυσικού αερίου σε kWh και εκφράζει το ενεργειακό περιεχόμενο τους. Ο συντελεστής μετατροπής μεταβάλλεται κάθε μήνα σύμφωνα με μετρήσεις που γίνονται στους σταθμούς παραλαβής του φυσικού αερίου.

(β) Χρέωση Ισχύος

 Το κόστος παγίου – χρέωση ισχύος αντιστοιχεί σε 60 ημερολογιακές μέρες και εξαρτάται από το εγκατεστημένο φορτίο των συσκευών του καταναλωτή.

(γ) Φόροι

Στη συνολική αξία χρέωσης ενέργειας προστίθεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (0,0054€ ανά καταναλωθείσα kWh).

Στη συνολική αξία (χρέωση ενέργειας, χρέωση ισχύος και ΕΦΚ) επιβάλλεται ο ΦΠΑ (13%).

Επίσης το Φυσικό Αέριο επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος ΔΕΤΕ (Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών) που ισούται με το 0,5% επί του συνόλου χρέωσης ενέργειας, χρέωσης ισχύος (από 1/1/12) και ΕΦΚ και δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.Από 1/11/2014 το Φυσικό Αέριο βαρύνεται για τους προστατευόμενους καταναλωτές με Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ) ίσο με 0,00048 €/kWh.