Από 1η Οκτωβρίου 2011 η ΕΠΑ Αττικής εφαρμόζει τη νέα τιμολογιακή πολιτική που βασίζεται στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, η τιμή χρέωσης ενέργειας του φυσικού αερίου θα αναθεωρείται σε μηνιαία βάση και θα προκύπτει από το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου της ΕΠΑ Αττικής από τη ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου). Στην τιμή αυτή θα προστίθεται ένα σταθερό περιθώριο διανομής καθώς και οι επιβαλλόμενοι από την Ελληνική Πολιτεία φόροι (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ.).

Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου = Κόστος προμήθειας Φ.Α. + Περιθώριο Διανομής ΕΠΑ Αττικής + Φόροι

Σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική όλοι οι οικιακοί καταναλωτές, που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση (θέρμανση, μαγείρεμα, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης), εκτός από Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή (ΣΗΘ), θα λαμβάνουν ένα ενιαίο τιμολόγιο, το ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙϫϻ, το οποίο αντικαθιστά το ισχύον τιμολόγιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού/Θερμότητας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ειδικό
Τιμολόγιο Κλιματισμού/Συμπαραγωγής «ΚΣ»
για το οποίο ισχύουν και ειδικές εκπτώσεις.

Σημειώνεται ότι για τους πελάτες με κεντρική θέρμανση εκδίδεται λογαριασμός μία φορά το μήνα (αλλαγή από 01/01/2013), ενώ για τους υπόλοιπους οικιακούς πελάτες ο λογαριασμός εκδίδεται σε διμηνιαία βάση.

Οικιακό Τιμολόγιο «Ο»
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 2013-2014-2015
 Χρέωση ισχύος
(1)
(€/60 μέρες)
Μέχρι 5 m3/ώρα 6,36
Μέχρι 40 m3/ώρα 11,43
Μέχρι 60 m3/ώρα 20,32
Πάνω από 60 m3/ώρα 33,01
Χρέωση  ενέργειας (2)
(€/kWh)
Τιμή φυσικού
αερίου ανα kWh
ΑΘΔ: Συντ.
Μετατροπής (kWh/Nm3)
 Ιανουάριος 2013  0,07775  11,3273
 Φεβρουάριος 2013  0,07576  11,5732
 Μάρτιος 2013  0,07540  11,5262
 Απρίλιος 2013  0,07568  11,7170
 Μάϊος 2013  0,07063  11,4041
 Ιούνιος 2013  0,07076  11,6976
 Ιούλιος 2013  0,07133  11,3847
 Αύγουστος 2013  0,06909  11,4733
 Σεπτέμβριος 2013  0,06925  11,4847
 Οκτώβριος 2013  0,06818  11,6211
 Νοέμβριος 2013  0,06774  11,4681
 Δεκέμβριος 2013  0,06737  11,3787
 Ιανουάριος 2014  0,07018  11,4558
 Φεβρουάριος 2014  0,07081  11,5598
 Μάρτιος 2014  0,07029  11,3821
 Απρίλιος 2014  0,06620 11,5737
 Μάιος 2014  0,06541  11,3822
 Ιούνιος 2014  0,06617  11,8720
 Ιούλιος 2014  0,06611  11,5745
 Αύγουστος 2014  0,06682  11,8845
 Σεπτέμβριος 2014  0,06800  11,7040
 Οκτώβριος 2014  0,06911  11,5736
 Νοέμβριος 2014  0,06933  11,5901
 Δεκέμβριος 2014  0,06968  11,9631
 Ιανουάριος 2015  0,06841  11,8202
 Φεβρουάριος 2015  0,06603  11,8803
 Μάρτιος 2015  0,06660  11,9062
 Απρίλιος 2015  0,06934  11,7874
 Μάιος 2015  0,06113  11,8114
 Ιούνιος 2015  0,05946  11,4968
 Ιούλιος 2015  0,05934  11,6136

(1) Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται το ΦΠΑ (13%) και το ΔΕΤΕ (0,5%) .

(2) Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι ΦΠΑ (13%), ΕΦΚ & ΔΕΤΕ (0,5%). Από 1/11/2014 συμπεριλαμβάνεται ΤΑΕ 0,00048 €/kWh.

Η χρέωση πώλησης φυσικού αερίου αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, δηλαδή στην κατανάλωση φυσικού αερίου, και στη χρέωση ισχύος (πάγιο κόστος), που είναι ανεξάρτητη της κατανάλωσης και χρεώνεται από την στιγμή εγκατάστασης της μετρητικής διάταξης.

α) Χρέωση ενέργειας

Η μέτρηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου γίνεται σε τακτά περιοδικά διαστήματα και η καταμετρηθείσα κατανάλωση του φυσικού αερίου σε κυβικά μέτρα (m3) επιμερίζεται στους μήνες της περιόδου καταμέτρησης με βάση τον αριθμό των ημερών κάθε μήνα που περιέχεται σε αυτή. Η κατανάλωση σε m3 μετατρέπεται σε kWh με τον συντελεστή μετατροπής kWh/m3 του κάθε μήνα.

Η τιμή μονάδας του φυσικού αερίου (€/kWh) προ φόρων υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και προκύπτει από το κόστος προμήθειας του φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα και το περιθώριο διανομής της ΕΠΑ Αττικής.

Τιμή Φ.Α.  (προ φόρων) = Κόστος προμήθειας Φ.Α. + Περιθώριο Διανομής

Για κάθε μήνα υπολογίζεται η αξία του φυσικού αερίου προ φόρων σε ευρώ (€).

Συντελεστής μετατροπής

Ο συντελεστής μετατροπής, που εμφανίζεται στο λογαριασμό σας, μετατρέπει τα κυβικά μέτρα (m3) φυσικού αερίου σε kWh και εκφράζει το ενεργειακό περιεχόμενο τους. Ο συντελεστής μετατροπής μεταβάλλεται κάθε μήνα σύμφωνα με μετρήσεις που γίνονται στους σταθμούς παραλαβής του φυσικού αερίου.

β) Χρέωση Ισχύος

Η χρέωση ισχύος εξαρτάται από το εγκατεστημένο φορτίο των συσκευών του καταναλωτή.

γ) Φόροι

Στη συνολική αξία χρέωσης ενέργειας προστίθεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (0,0054€ ανά καταναλωθείσα kWh).

Στη συνολική αξία (χρέωση ενέργειας, χρέωση ισχύος και ΕΦΚ) επιβάλλεται ο ΦΠΑ (13%).

Επίσης το Φυσικό Αέριο επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος ΔΕΤΕ (Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών) που ισούται με το 0,5% επί του συνόλου χρέωσης ενέργειας, χρέωσης ισχύος και ΕΦΚ και δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

Από 1/11/2014 το Φυσικό Αέριο βαρύνεται για τους προστατευόμενους καταναλωτές με Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (TAE) που ισούται με 0,00048€/kWh.