Επίσπευση της εξίσωσης του φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης από τις 30/09/2013 στις 15/10/2012

«Άρθρο 73»
Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(1. Οι συντελεστές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα παρακάτω ενεργειακά προϊόντα ορίζονται ως ακολούθως):

*** ΒΛ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν.3483/2006.

***  ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. Ν.3483/2006, ΦΕΚ Α 169/7-8-2006 άρθρο 10,
με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ.1,όπως αυτή είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 34 παρ.1

Ν.3340/2005,ΦΕΚ Α 112/10.5.2005.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ :Βλ. τροποποιήσεις στο άρθρο 5 παρ.1 Ν.3517/2006,ΦΕΚ Α 271/21.12.2006.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. σχ. και άρθρο 36 Ν.3522/2006.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. τροποποιήσεις της παρ.1 περ. ιδ΄και ιε΄ στο άρθρο 1 παρ.17,18 Ν.3583/2007, ΦΕΚ Α 142.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλ. τροποποιήσεις της παρ.1 περ. β` και γ΄ στο άρθρο 34 Ν.3775/2009,ΦΕΚ Α 122.

***ΠΡΟΣΟΧΗ:  Βλ.
τροποποιήσεις των περιπτώσεων  α` μέχρι και ιβ`, καθώς και της περίπτωσης κστ` του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 73  στο άρθρο 1 παρ.1 Ν.3828/2010,ΦΕΚ Α 31/25.2.2010.`Εναρξη ισχύος από 9.2.2010.

***ΠΡΟΣΟΧΗ:  Βλ. τροποποιήσεις των περιπτώσεων  α` μέχρι και ιβ`, καθώς και των περιπτώσεων κα` και κστ` του πίνακα της παραγράφου 1 του
άρθρου 73  στο άρθρο 15 παρ.1 Ν.3833/2010,ΦΕΚ Α 40/15.3.2010.`Εναρξη ισχύος από 4.3.2010.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ.τροποποιήσεις των περιπτώσεων α` μέχρι και ιβ`,καθώς και της περίπτωσης κστ` του πίνακα της παραγράφου 1 στην παρ.5 άρθρου τέταρτου Ν.3845/2010,ΦΕΚ Α 65/6.5.2010.Ισχύς από την 3η Μαΐου 2010.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. και άρθρο 7 Ν.3899/2010,ΦΕΚ Α 212/17.12.2010.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. τροποποιήσεις των περιπτώσεων θ`,ιγ`,ιδ`,ιε`,ιζ`και ιη`του πίνακα της παρ. 1 στο άρθρο 36 παρ.7 Ν.3986/2011, ΦΕΚ Α 152/1.7.2011.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 της ΥΑ 5032354/5081/12.8.2009

(ΦΕΚ Β΄1653/12.8.2009) ισχύουν τα ακόλουθα: “1. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ` της
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. ορίζεται σε εικοσιένα (21)
ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ανωτέρω προϊόντος εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ` της παραγράφου 1
του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως άνω συντελεστή των εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.”

2. Για την εφαρμογή των περιπτώσεων ζ΄, ια΄, στ΄, ι΄, ιγ΄, ιστ΄, ιδ΄, ιζ΄, ιθ΄ και ειδικότερα:

«α) Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων ζ` για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και ια` για το φωτιστικό πετρέλαιο
(κηροζίνη), που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους, ο
συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε εξήντα (60) ευρώ το χιλιόλιτρο, με εξαίρεση το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και το φωτιστικό πετρέλαιο

που παραλαμβάνονται από τα Νομικά Πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν. 2238/1994 (Α` 151). Τα πρόσωπα αυτά, για
τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων ή άλλων μέσων θέρμανσης, θα χρησιμοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης.

«Τα ως άνω νομικά πρόσωπα με επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα παραλαμβάνουν αρχικά πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και φωτιστικό πετρέλαιο για χρήση ως καύσιμα θέρμανσης, κατά την ως άνω οριζόμενη χρονική περίοδο, με συντελεστή Ε.Φ.Κ. που ορίζεται σε εξήντα (60) ευρώ ανά χιλιόλιτρο και στη συνέχεια καταβάλλουν τη διαφορά του συντελεστή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στις περιπτώσεις ζ` και ια` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και του ως άνω οριζόμενου χαμηλού συντελεστή, του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτήν και των λοιπών επιβαρύνσεων.

Η καταβολή των συμπληρωματικών φορολογικών επιβαρύνσεων πραγματοποιείται μέχρι και την 20ή Ιανουαρίου για τις καταναλωθείσες ποσότητες καυσίμων θέρμανσης της περιόδου από 15ης Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και μέχρι και την 20ή Μαίου, για τις ποσότητες της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ή Απριλίου του ίδιου έτους.»

*** Τα πιο πάνω δύο εδάφια προστέθηκαν με την παράγραφο 7 άρθρου 4 Ν.4038/2012, ΦΕΚ Α 14/2.2.2012. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2753/1999 (Α` 249) και της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3193/2003 (Α` 266) δεν εφαρμόζονται για τα παραπάνω Νομικά Πρόσωπα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.»

*** Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄αντικαταστάθηκε με τα
πιο πάνω εδάφια δυνάμει της παρ 2 άρθρου 36 Ν.3986/2011, ΦΕΚ Α 152/1.7.2011. Στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη. «Μέχρι «15.10.2012» ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL), καθώς και του φωτιστικού πετρελαίου, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης, εξισώνεται με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ισχύοντος τότε συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης και φωτιστικού πετρελαίου, αντίστοιχα, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων.»

*** Το πιο πάνω εντός ” ” εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο  8α άρθρου 36 Ν.3986/2011,ΦΕΚ Α 152/1.7.2011. ***
Αντί της ημεροχρονολογίας «30.9.2013» του πιο πάνω εδαφίου τέθηκε «15.10.2012» δυνάμει της παραγράφου 4  άρθρου 38 Ν.4024/2011,ΦΕΚ Α  26/27.10.2011.

1. Ειδικά το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περίπτωσης ζ` της παραγράφου 1 τίθεται σε ανάλωση, διακινείται και διατίθεται από επιτηδευματίες που εντάσσονται σε Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), με την εξαίρεση της περίπτωσης των Ενόπλων Δυνάμεων για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση ένταξης τους στο Μητρώο ΔΙΠΕΘΕ.

2. Τα μέλη του Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ υποχρεούνται να καταχωρούν με ακρίβεια εντός 14 ημερών στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου θέρμανσης που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όλες τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που πραγματοποιούν σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση στην Τελωνειακή Αρχή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.), μέχρι και την τελική κατανάλωση. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης των ενδιαφερόμενων επιτηδευματιών στο μητρώο ΔΙΠΕΘΕ, ο τρόπος ελέγχου μέσω του ανωτέρω Πληροφοριακού Συστήματος της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης, οι υπηρεσίες ελέγχου, καθώς και η διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας.”

*** Η περ.α΄της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 παρ.1 Ν.3899/2010,ΦΕΚ Α 212/17.12.2010.`Εναρξη ισχύος από 1.1.2011.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 2, της ΥΑ Δ33Α 5055143 ΕΞ 2010 (ΦΕΚ Β΄ 2047/31.12.2010), η οποία ισχύει από 1.1.2011 ισχύουν τα ακόλουθα: “1. Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1, του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, τίθεται σε ανάλωση, διακινείται και διατίθεται από επιτηδευματίες που εντάσσονται σε Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.).

2. Για την ένταξη στο ως άνω μητρώο, τηρείται η διαδικασία που ορίζεται με τις διατάξεις της αρ. 1009071/191/ΔΜ/24-01-2008 ΠΟΑ: 1012 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ Β` 128) “Διαδικασία υποβολής στις Δ.Ο.Υ σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.)”

β) Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω περιπτώσεων στ΄, ι΄, ιγ΄ και ιστ΄, ως καύσιμα κινητήρων θεωρούνται τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε μηχανές ή συσκευές στις οποίες η χημική ενέργεια του καυσίμου μέσω της καύσης μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια και εν συνεχεία σε κινητική ενέργεια, ενώ για την εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω περιπτώσεων ζ΄, ια΄, ιδ΄, ιζ΄ και (ιθ΄), ως καύσιμα θέρμανσης θεωρούνται τα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας, διαμονής ή εργασίας τους.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.σχετική Υ.Α. υπ΄αριθμ.Φ.1643/820/2006 (ΦΕΚ Β΄4) ”
Όροι και διατυπώσεις που διέπουν την παραγωγή, διακίνηση, ανάμιξη και θέση σε ανάλωση του αυτούσιου “βιοντίζελ”, της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν.2960/2001, όπως ισχύει”.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ:Κατά το άρθρο 4 παρ.1 Ν.3517/2006,ΦΕΚ Α 271/21.12.2006: “Στην παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α`) “Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας”, όπως ισχύει, όπου γίνεται αναφορά στην περίπτωση ιθ`, αυτή νοείται ως μη γεγραμμένη”.

3. Για τον υπολογισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, που φορολογούνται με βάση το χιλιόλιτρο, λαμβάνεται υπόψη θερμοΚρασία προϊόντος 15°C.

4. Τα ενεργειακά προϊόντα, πλην εκείνων για τα οποία καθορίζεται Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον παρόντα Κώδικα,
όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή να διατεθούν προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων ή ως καύσιμα θέρμανσης,  ορολογούνται, αναλόγως της χρήσης, με το συντελεστή του ισοδυνάμου καυσίμου κινητήρων ή καυσίμου θέρμανσης.

5. Εκτός από τα προϊόντα του άρθρου 72 του παρόντα Κώδικα, κάθε προϊόν, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή διατίθεται προς πώληση ή
χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων ή ως πρόσθετο ή αυξητικό του τελικού όγκου του καυσίμου κινητήρων, φορολογείται με το συντελεστή του ισοδυνάμου καυσίμου κινητήρων.

6. Κάθε υδρογονάνθρακας, εκτός της τύρφης, ο οποίος δεν αναφέρεται στο άρθρο 72 του παρόντα Κώδικα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
ή διατίθεται προς πώληση ή χρησιμοποιείται για θέρμανση, φορολογείται με το συντελεστή του ισοδυνάμου ενεργειακού προϊόντος της παραπάνω παραγράφου 1.

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

“8. Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης κα` του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2690/2001 ως “επιχειρηματική χρήση” νοείται η χρήση από μία επιχείρηση ικανή να λειτουργήσει αυτόνομα από οργανωτική άποψη, η οποία διενεργεί ανεξαρτήτως και οπουδήποτε την παροχή αγαθών και υπηρεσιών όποιος και να είναι ο σκοπός ή τα αποτελέσματα αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσδιορίζονται, τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και τον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασης τους.”

*** Η παρ.8 προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ.3 Ν.3833/2010,

ΦΕΚ Α 40/15.3.2010.`Εναρξη ισχύος από 4.3.2010.

«9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και
είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ` και ιη` της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσδιορίζονται τα στοιχεία που
διαβιβάζονται από τους διανομείς φυσικού αερίου στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασης τους.»

*** Η παράγραφος 9 προστέθηκε με το άρθρο 36 παρ.3 Ν.3986/2011, ΦΕΚ Α 152/1.7.2011.

***  Το άρθρο 73 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 άρθρ.1 Ν.3336/2005, ΦΕΚ Α 96/20.4.2005. Εναρξη ισχύος από 23.3.2005 (ημερομηνία κατάθεσης Ν.3336/2005 στην Βουλή)