ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡIΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 101/Α/1990)
Για τη προστασία του περιβάλλοντος

Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94/Α/05.06.92)
Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις

Π.Δ. 922/12.10.77
Κατάργηση της χρήσης βαρέος πετρελαίου (μαζούτ) στη κεντρική θέρμανση

Π.Δ. 511/77
Χορήγηση αδειών εγκατάστασης σύνδεσης και συντήρησης καυστήρων υγρών καυσίμων

Αρχίζει τον Ιανουάριο 2009 σε όλη την Ευρωπαική Ενωση η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2001/91/ΕΚ
Αρχίζει τον Ιανουάριο 2009 σε όλη την Ευρωπαική Ενωση η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2001/91/ΕΚ που προβλέπει την προσάρτηση πιστοποιητικού ενεργειακής συμπεριφοράς κάθε κτιρίου που θα πωλείται ή ενοικιάζεται!
Η ρύθμιση αυτή θα φέρει πραγματική επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς και των μισθώσεων των υπαρχόντων κτιρίων!
Η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς την Κυβέρνηση και η UIPI με διαβήματά της προς την Ευρωπαική Επιτροπή, ζήτησαν την παροχή τεχνικής βοήθειας και επιδότηση των ιδιοκτητών των υπαρχόντων κτιρίων και ένταξή τους σε ευρωπαικά προγράμματα στήριξης προκειμένου να υλοποιηθούν τα αναγκαία μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια αυτά, δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες αδυνατούν να προβούν στις αναγκαίες τεράστιες δαπάνες χωρίς κρατική παρότρυνση και συμπαράσταση.
Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε μορφή θερμικής (κυρίως πετρέλαιο) είτε σε μορφή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα, εκτός της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας, τη μεγάλη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρύπους, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Στην Ελλάδα οι ανάγκες για θέρμανση των κατοικιών ανέρχονται περίπου στο 70% της συνολικής ενεργειακής τους κατανάλωσης. Η κατανάλωση ενέργειας για τις οικιακές συσκευές, το φωτισμό και τον κλιματισμό ανέρχεται στο 18% του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου. Οι κατοικίες με κεντρικό σύστημα θέρμανσης, το οποίο χρησιμοποιεί ως καύσιμο αποκλειστικά το πετρέλαιο αντιστοιχούν στο 35,5% του συνόλου.
Το υπόλοιπο 64% είναι αυτόνομα θερμαινόμενες κατοικίες που χρησιμοποιούν σε ποσοστό 25% πετρέλαιο, 12% ηλεκτρισμό και 18% καυσόξυλα. H κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα παρουσιάζει αυξητική τάση, λόγω της αύξησης της χρήσης κλιματιστικών και μικροσυσκευών. Η χρήση των κλιματιστικών αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης του ηλεκτρικού φορτίου αιχμής στη χώρα, με τεράστιες οικονομικές συνέπειες και σημαντική επιβάρυνση του καταναλωτή.
Επίπλέον τα κλιματιστικά επιδεινώνουν το φαινόμενο της υπερθέρμανσης των αστικών κέντρων και τις συνεπαγόμενες δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν το καλοκαίρι.
Η εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτίριο εξασφαλίζεται εν μέρει με τον κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών δομικών στοιχείων και συστημάτων και εν μέρει μέσω της υψηλής αποδοτικότητας των εγκατεστημένων ενεργειακών συστημάτων η οποία προϋποθέτει την άριστη ποιότητα του σχετικού εξοπλισμού και της εγκατάστασής του καθώς και των σχετικών τεχνικών μελετών που τον προδιαγράφουν.
Άλλος ένας καθοριστικός παράγοντας εξοικονόμησης ενέργειας είναι η ενεργειακή διαχείριση του κτιρίου, μία συστηματική, οργανωμένη και συνεχής δραστηριότητα που αποτελείται από ένα προγραμματισμένο σύνολο διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών δράσεων.
Οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα κτίριο μπορεί να αφορούν:
1. ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (π.χ. θερμομόνωση, κατάλληλα συστήματα ανοιγμάτων, παθητικά ηλιακά συστήματα)
2. ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (π.χ. χρήση βλάστησης)
3. ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ζεστού νερού και τις ηλεκτρικές συσκευές
4. ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ και την αξιοποίηση των δομικών του στοιχείων (π.χ. ενεργειακή διαχείριση, φυσικός αερισμός, αξιοποίηση της θερμικής μάζας)
EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧEΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η χρήση της ενέργειας αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του λειτουργικού κόστους ενός κτιρίου και διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην επίτευξη του επιπέδου άνεσης των ενοίκων.
Η Ενεργειακή Διαχείριση του κτιρίου, είναι μια συστηματική δραστηριότητα που στοχεύει στην εξασφάλιση συνθηκών που να κάνουν την παραμονή των ενοίκων στα κτίρια ευχάριστη με την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση.
Τα κριτήρια της ενεργειακής διαχείρησης είναι τα εξής:

 • Η οικονομική αποδοτικότητα και αύξηση του κέρδους των ενοίκων του κτιρίου.
 • Η διατήρηση ή βελτίωση της ασφάλειας και ποιότητας ζωής στα κτίρια.
 • Η διατήρηση ή βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος
 • Ο έλεγχος του συνολικού λειτουργικού ενεργειακού κόστους και όχι απλά της καταναλισκόμενης ποσότητας καυσίμων της Χώρας.
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
  Το ελληνικό κοινοβούλιο, προκειμένου να ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία την κοινοτική οδηγία 2002/91/ΕΚ για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, θα ψηφίσει τον νεό νόμο με τίτλο ‘Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις’.
  Ο νόμος προβλέπει ότι εντός έξι μηνών θα πρέπει για πρώτη φορά να τεθεί σε ισχύ με Κοινή Υπουργική Απόφαση ένας ”Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων”, που θα καθορίσει τις ελάχιστες ενεργείακές προδιαγραφές για τις άδειες των νέων οικοδομών αλλά και όσων οικοδομών άνω των 1000 τ.μ., για τις οποίες θα είναι υποχρεωτική η μέλετη και εγκτάσταση ενός τουλάχιστον εναλλακτικού συτήματος παροχής ενέργειας. Ο νόμος προβλέπει τακτικές επιθεωρήσεις των λέβητων κεντρικής θέρμανσης και των εγκαταστάσεων νερού και κλιματιστικού, με δυνατότητα συστάσεων και επιβολής προστίμων για μη συμμόρφωση.
  Ο νέος νόμος προβλέπει την έκδοση και επίδειξη πιστοποιητικού ενεργεικής απόδοσης των κτιρίων σε 3 περιπτώσεις:
  1. Για όλα τα νέα κτίρια όταν αποπερατώνονται.
  2. Για όλα τα υπάρχοντα άνω των 1000 τ.μ. όταν ανακαινίζονται ριζικά.
  3. Για όλα τα υπάρχοντα κτίρια, όταν πωλούνται ή ενοικιάζονται.
  Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης θα εκδίδεται από ειδικό σώμα ενεργειακών επιθεωρητών, θα κατατάσει το κτίριο σε κατηγορία ανάλογα με την ενεργεική αποδοτικότητα του, θα ισχύει για 10 έτη και θα είναι υποχρεωτικά στη διάθεση κάθε αγοραστή ή μισθωτή χώρων των κτιρίων αυτών. Σε κτίρια πολυκατοικίων και μεγάρων με κοινόχρηστο σύστημα θέρμανης θα διενεργείται κοινή ενεργειακή πιστοποίηση ολοκληρού του κτιρίου, η δε δαπάνη έκοδοσης του βαρύνει όλους τους συνιδιοκτήτες κατά τα ποσοστά συγκυριότητας εκάστου. Εξαιρούνται από τον νόμο τα διατηρητέα κτίρια και μνημεία, εκκλησίες και χώροι λατρείας, κτίρια προσωρινού χαρακτήρα, εξοχικές κατοικίες χρησιμοποιούμενες μέχρι 4 μήνες κατ’ έτος, και αυτοτελείς οικοδομές εμβαδού έως 50 το πολύ τ.μ.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡIΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡIΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αξιόπιστη ηλεκτροδότηση της χώρας, με απόφαση μου, συστήθηκε Επιτροπή υπό τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου και με τη συμμετοχή καθηγητών, εκπροσώπων από το ΤΕΕ, τη ΔΕΗ, τη ΡΑΕ, τον ΔΕΣΜΗΕ, τον ΕΛΟΤ και υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου, για να αναλύσει το πρόβλημα της αυξημένης ζήτησης σε άεργο ισχύ. Η επιτροπή παρέδωσε το πόρισμα της πριν από 1,5 μήνα, το οποίο και ανέδειξε την ανάγκη αντιστάθμισης της αέργου ισχύος, ιδιαίτερα για το θέρος του 2005, αλλά και μακροπρόθεσμα για τη λειτουργία του συστήματος. Ύστερα από μελέτη του πορίσματος και των προτεινόμενων μέτρων, έφερα ως πρώτο μέτρο άμεσης εφαρμογής, με εισήγησή μου στον Πρωθυπουργό και στο Υπουργικό Συμβούλιο, την υπογραφή από τους συναδέλφους υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλο, Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη και τον υπουργό Ανάπτυξης Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αντικείμενο την άμεση εγκατάσταση, στα κτίρια του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που βρίσκονται στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, συστημάτων αντιστάθμισης μέχρι 30 Ιουνίου 2005. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπεγράφη, η ευθύνη εφαρμογής θα ανατεθεί από τους αρμόδιους υπουργούς στους γενικούς γραμματείς των υπουργείων, τόσο για τα κτίρια τους όσο και τους εποπτευόμενους φορείς τους, ενώ ο κεντρικός συντονισμός της προσπάθειας αυτής θα ασκείται από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου, συνεπικουρούμενο από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ κ. Δημήτριο-Αντώνιο Μανιατάκη. Ξεκινάμε από το δημόσιο τομέα, την προσπάθεια αυτή. Τα οφέλη από την εγκατάσταση συστημάτων αντιστάθμισης θα είναι σημαντικά για τη ΔΕΗ, αλλά και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς η εξοικονόμηση του κόστους ενέργειας θα ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το μέτρο αυτό θα επεκταθεί, αργότερα και στα κτίρια μεγάλου κυβισμού βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του νέου Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όπως είναι γνωστό, το υπουργείο Ανάπτυξης τον τελευταίο ένα χρόνο, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, έχει ήδη λάβει σειρά μέτρων για την ενίσχυση του συστήματος και θα συνεχίσει τις προσπάθειές του αυτές, τόσο με βραχυχρόνια όσο και με μακροπρόθεσμα μέτρα, όπως άλλωστε εκφράστηκε και κατά την παρουσίαση του πορίσματος της ομάδας εργασίας, υπό τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γιώργο Σαλαγκούδη, για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας για την επάρκεια ηλεκτροδότησης κατά το έτος 2005. Ήδη το υπουργείο Ανάπτυξης ξεκίνησε τις διαδικασίες τοποθέτησης συστήματος αντιστάθμισης της αέργου ισχύος στο κεντρικό κτίριό του, το κόστος του οποίου αξίζει να σημειωθεί ότι θα αποσβεστεί μόλις σε 4 μήνες». Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή του πορίσματος της Επιτροπής για τον περιορισμό της αέργου ισχύος (βελτίωση συνφ) που καταναλίσκεται από κλιματιστικά μηχανήματα και άλλες μηχανές. Η άεργος ισχύς είναι μη παραγωγική ισχύς, η οποία είναι αναγκαία για τη λειτουργία ορισμένων ευρέως διαδεδομένων φορτίων, αλλά επιβαρύνει τη λειτουργία των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.. Ένα «καλό» φορτίο παρουσιάζει τιμές του Συντελεστή Ισχύος (συνφ) κοντά στη μονάδα (π.χ. 0,95 – 0,99) ενώ ένα «κακό» φορτίο παρουσιάζει χαμηλότερες τιμές του Συντελεστή Ισχύος (συνφ). Το θέμα των αρνητικών επιπτώσεων της αέργου ισχύος στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής για τη σωστή διαχείριση τάσεως και ενεργού ισχύος, έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε μείζον θέμα, ιδιαίτερα λόγω των οριακών συνθηκών λειτουργίας του συστήματος παραγωγής-μεταφοράς-διανομής. Για την περαιτέρω ανάλυση του προβλήματος και την πρόταση εξειδικευμένων μέτρων, συγκροτήθηκε Επιτροπή υπό τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου, για τη μελέτη του θέματος του περιορισμού της αέργου ισχύος (βελτίωση συνφ) που καταναλίσκεται από τα κλιματιστικά μηχανήματα και άλλες συσκευές σε όλη την Ελλάδα (ειδικότερα στο νομό Αττικής όπου το πρόβλημα διογκώνεται διαρκώς) και την υποβολή στον Υπουργό Ανάπτυξης πορίσματος προς αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού ζητήματος. Το ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό μετά τη διακοπή της λειτουργίας του την 12η Ιουλίου 2004, ενώ περαιτέρω μέτρα λαμβάνονται βάσει και του Πορίσματος της Ομάδας Εργασίας για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του Συστήματος και την επάρκεια ηλεκτροδότησης κατά το έτος 2005. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζεται ότι η λειτουργία του θα παραμείνει οριακή, ιδιαίτερα κατά το θέρος του τρέχοντος έτους, λόγω της μεγάλης ζήτησης κατά την θερινή περίοδο. Η λήψη πρόσθετων μέτρων αναφορικά με την κατανάλωση και την αντιστάθμιση της αέργου ισχύος, θα βελτιώσει άμεσα την αξιοπιστία του Συστήματος και θα συνεισφέρει μακροπρόθεσμα στην οικονομικότερη λειτουργία του. Επιπλέον, λόγω της ανισοκατανομής παραγωγής/κατανάλωσης στο διασυνδεδεμένο Σύστημα, έμφαση πρέπει να δοθεί στο νότιο τμήμα του, κατά τη λήψη μέτρων μείωσης της κατανάλωσης ή αντιστάθμισης της αέργου ισχύος. Η Επιτροπή κατά τις συσκέψεις της οδηγήθηκε σε γενικότερη ανάλυση των παραγόντων στους οποίους οφείλεται η υψηλή άεργος ισχύς του φορτίου του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής, όχι μόνο δηλαδή από κλιματιστικά μηχανήματα και άλλες παρόμοιες συσκευές, και επέκτεινε τις προτάσεις της σε μέτρα που πρέπει να ληφθούν συνολικά για το περιορισμό της. Επιπλέον μελέτησε και το θέμα που αφορά τομείς συνδυασμένης μείωσης της κατανάλωσης ενεργού και αέργου ισχύος. Η ζήτηση της άεργου ισχύος αυξάνεται σημαντικά σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών κατά τις οποίες γίνεται αυξημένη χρήση κλιματιστικών και ψυκτικών συσκευών καθώς και αντλητικών συγκροτημάτων. Η παραγωγή της αέργου ισχύος από τις κεντρικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και η μεταφορά της στην κατανάλωση μέσω των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, έχει σημαντικό κόστος λόγω: α. κόστους των μονάδων παραγωγής (μεταβλητό και σταθερό) για την παραγωγή της ενέργειας, των πρόσθετων απωλειών λόγω ροής αέργου ισχύος στα δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής, β. εκπομπώ
  αερίων του θερμοκηπίου για την παραγωγή της ενέργειας των πρόσθετων απωλειών, που προαναφέρθηκαν, γ. αυξημένου μακροχρόνιου κόστους ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής βάσει των αυξημένων τιμών έντασης του συνολικού ρεύματος, και δ. κόστους της εθνικής οικονομίας σε περίπτωση μερικής ή ολικής σβέσης του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, ο κίνδυνος της οποίας επιτείνεται από την αυξημένη ζήτηση αέργου ισχύος. Η αυξημένη εποχιακή ζήτηση άεργου ισχύος μπορεί να αντιμετωπισθεί τόσο κεντρικά όσο και στην τελική κατανάλωση, το οποίο είναι και το βέλτιστο. Στα πλαίσια του πορίσματος καταγράφηκαν τόσο τα βασικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν και να αποδώσουν άμεσα ώστε να υποβοηθηθεί η λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας καταρχήν κατά το 2005, όσο και εκείνα που θα έχουν επιπτώσεις στη συνέχεια. Μέτρα άμεσης απόδοσης Με βάση το πόρισμα της επιτροπής και την επεξεργασία του από το Υπουργείο Ανάπτυξης, απαιτείται: § Να εγκατασταθούν άμεσα, και το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου, στα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΜΤ και ΧΤ), συσκευές αντιστάθμισης της αέργου ισχύος, ώστε να επιτευχθεί τιμή του Συντελεστή Ισχύος (συνφ) μεγαλύτερη του 0,95. § Ο Διαχειριστής του Συστήματος να παρακολουθεί συστηματικά την τήρηση του ορίου κατανάλωσης αέργου ισχύος από κάθε Πελάτη ΥΤ, και να προβαίνει στις κατάλληλες συστάσεις ή στα λοιπά ενδεικνυόμενα μέτρα. Να αυξηθεί η ελάχιστη τιμή του Συντελεστή Ισχύος (συνφ) την οποία είναι υποχρεωμένοι να τηρούν οι Πελάτες που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς σε 0,95. § Να θεσπιστεί η υποχρέωση των Πελατών ΜΤ, και όχι απλά τιμολογιακά κίνητρα, για τήρηση ορίου στην κατανάλωση αέργου ισχύος, με κάτω όριο Συντελεστή Ισχύος (συνφ) 0,95. § Ειδικά όσον αφορά τα ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς, να μεγιστοποιηθεί η τιμή του Συντελεστή Ισχύος, με την εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων αντιστάθμισης της αέργου ισχύος στα σημεία τροφοδότησης των αντίστοιχων δικτύων. § Η οργανωμένη διαφημιστική-ενημερωτική καμπάνια μέσω ΜΜΕ προς τους καταναλωτές χαμηλής τάσης, με σκοπό την ενημέρωση για την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και την παρότρυνση για την τοποθέτηση απλών αντισταθμιστικών διατάξεων στους Πίνακες τους. § Να λειτουργήσουν διατάξεις αντιστάθμισης της αέργου ισχύος στους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. § Η σύσταση στις εταιρείες που διαθέτουν καταψύκτες και ψυγεία σε υπαίθρια και μη σημεία πώλησης των προϊόντων τους, για αντιστάθμιση, ώστε να επιτυγχάνεται Συντελεστής Ισχύος μεγαλύτερος του 0,95. Επιπλέον, σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών (προβλεπόμενα υψηλά φορτία) μεταξύ των ενδεδειγμένων μέτρων περιλαμβάνονται: § η ηλεκτρική αποσύνδεση των αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης κατά τις ώρες που δεν επιτρέπεται η άντληση βάσει του ειδικού τιμολογίου, με διατάξεις αποκοπής που θα εγκαταστήσει ο Διαχειριστής του Δικτύου. § η μείωση ή/και διακοπή λειτουργίας συγκεκριμένων φορτίων που περιλαμβάνουν κινητήρες, κατά τις ώρες μέγιστης θερινής αιχμής. Έτσι εξετάζουμε την αποκοπή φορτίων παροχής ενέργειας στο χρονικό διάστημα μεταξύ 10.00 το πρωί και 5.00 το απόγευμα. Μέτρα μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης απόδοσης Περαιτέρω, προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τη μακροχρόνια βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, πέραν των μέτρων άμεσης απόδοσης, τα οποία φυσικά θα αποδώσουν και μακροπρόθεσμα. § Για προμήθεια εξοπλισμού κλιματιστικών μηχανημάτων ψυκτικής ικανότητας μέχρι 100 kW για κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά τη σύνταξη των προδιαγραφών να περιλαμβάνεται όρος για πιστοποίηση και ταξινόμηση στους καταλόγους της EUROVENT και προδιαγραφές ενεργειακής κλάσης Α. § Συστηματικός έλεγχος της αγοράς των ηλεκτρικών συσκευών και ιδιαίτερα των κλιματιστικών, ψυκτικών, ηλεκτρικών αντλιών κλπ για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί ασφάλειας ηλεκτρικών προϊόντων, ενεργειακής σήμανσης των συσκευών αυτών και περί μηχανών. § Βελτίωση προδιαγραφών των κλιματιστικών συσκευών (τύπου split) και λοιπών οικιακών συσκευών. Για τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στο μέλλον θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αντίστοιχης πιστοποίησης και αναγραφής του Συντελεστή Ισχύος (συνφ) του μηχανήματος σε όλη τη διαδικασία φόρτισής του, από διαπιστευμένους οίκους πιστοποίησης, στα πλαίσια της νομοθεσίας της Ε.Ε.. Προώθηση, ουσιαστικός έλεγχος και απαγόρευση εμπορίας μη πιστοποιημένου εξοπλισμού. Ανάδειξη του προβλήματος στα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα. § Επέκταση της πολιτικής περί της αέργου ισχύος και στη Χαμηλή Τάση σε όλους τους καταναλωτές του βιομηχανικού και εμπορικού-τριτογενή τομέα. § Περιορισμός της κατανάλωσης αέργου ισχύος από τις εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, με την καθιέρωση της υποχρέωσης οι νέες εγκαταστάσεις αυτές να έχουν κατ’ ελάχιστον Συντελεστή Αέργου Ισχύος 0,95. § Προώθηση εθνικού Σήματος Ποιότητος για κλιματιστικά μηχανήματα οικιακού τύπου. § Αντικατάσταση των συμβατικών ενεργοβόρων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων chiller με μονάδες απορροφήσεως βρωμιούχου λιθίου που χρησιμοποιούν για τη λειτουργία τους ως καύσιμο φυσικό αέριο. Το πλήρες πόρισμα της «Επιτροπής για τον περιορισμό της αέργου ισχύος (βελτίωση συνφ) που καταναλίσκεται από κλιματιστικά μηχανήματα και άλλες μηχανές» έχει αναρτηθεί στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης www.ypan.gr Αθήνα, 18 Μαΐου 2005