ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΝΕΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

emp-energy

Σύμφωνα με μελέτη του Εργαστήριου Ατμοκινητήρων & Λεβήτων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων καθώς και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2014 το κόστος λειτουργίας για διάφορες εναλλακτικές πηγές θέρμανσης προκύπτει ότι:

Οικονομικότερη όλων των πηγών θέρμανσης σε κόστος λειτουργίας είναι οι αντλίες θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών με δεύτερη οικονομικότερη την θέρμανση με φυσικό αέριο και λέβητες συμπύκνωσης. Ακολούθως είναι οι λέβητες πετρελαίου με επιδότηση πετρελαίου και τα ενεργειακά τζάκια.

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την τελική επιλογή μιας τέτοιας επένδυσης είναι και ο χρόνος απόσβεσής της που στην περίπτωση του φυσικού αερίου είναι έως και 40% μικρότερος απο τις αντλίες θερμότητας.
Με αυτό το κριτήριο η εγκατάσταση θέρμανσης με φυσικό αέριο είναι μια καθαρή και οικονομικά βιώσιμη λύση που προσφέρει τόσο την ευκολία της αυτονομίας όσο και την ευκολία της δίκαιης και μεταχρονολογημένης πληρωμής του κόστους καυσίμου, αφού υπάρχει ακρίβεια στην μέτρηση και η χρέωση γίνεται μετά την κατανάλωση χωρίς να απαιτείται προαγορά.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το κόστος της αποδιδόμενης θερμικής κιλοβατώρας για κάθε καύσιμο, (ρεύμα, ξύλο, αέριο, πετρέλαιο) έτσι όπως προκύπτει απο τον βαθμό απόδοσης του μηχανήματος και το κόστος καυσίμων.

Είδος θερμικού συγκροτήματος

Βαθμός απόδοσης /συντελεστής συμπεριφοράς

Κόστος αγοράς καυσίμου-ηλ. ενέργειας

Κόστος θερμικής ενέργειας €/kWh(th)

Κόστος θερμικής ενέργειας €/kWh(th), tax free

Σύγκριση Κόστους θερμικής ενέργειας σε % με συνήθη λέβητα πετρελαίου

Αντλία θερμότητας Ζώνη Β

3,00

*

0,064

0,044

54,13%

Αντλία θερμότητας, Ζώνη Β extra 800kWh incl.

3,00

*

0,064

0,044

54,13%

Αντλία θερμότητας Ζώνη Γ

2,75

*

0,069

0,048

58,74%

Αντλία θερμότητας Ζώνη Γ extra 800kWh incl.

2,75

*

0,069

0,048

58,74%

Λέβητα βιομάζας (πελέτες ξύλου)

0,75

320€/tn

0,069

0,070

72,80%

Λέβητας Φ.Α. Συμπύκνωσης

0,98

0.0884€/kWh***

0,086

0,073

76,52%

Λέβητας Φ.Α. Συνήθης

0,87

0.0869€/kWh****

0,090

0,082

85,39%

Τζάκι κλειστού θαλάμου (Ενεργειακό)

0,50

170€/tn**

0,100

0,077

74,41%

Τζάκι Ανοικτού Θαλάμου

0,25

170€/tn**

0,087

0,0155

148,82%

Συσκευή με ηλεκτρικές αντιστάσεις (Ηλεκτρικός λέβητας)

1,00

*

0,175

0,134

194,95%

Συσκευή με ηλεκτρικές αντιστάσεις extra 800kWh incl.

1,00

*

0,229

0,137

210,71%

Συνήθεις λέβητας Πετρελαίου

0,87

1,021€/lt

0,117

0,069

100,00%

Συνήθης λέβητας Πετρελαίου με επιδότηση 0,35 €/lt

0,87

0,671€/lt*****

0,077

0,069

65,72%

Απο το παραπάνω προκύπτει οτι σημαντικό πέρα απο το κόστος του καυσίμου είναι και ο βαθμός απόδοσης της συσκευής που επηρεάζεται σημαντικά και απο την σωστή συντήρηση και ρύθμιση του μηχανήματος. Έτσι ο ετήσιος έλεγχος τόσο σε λέβητες αερίου – πετρελαίου όσο και σε κλιματιστικά αλλά και τζάκια και ενεργειακές εστίες επιβάλετε για την οικονομική τους λειτουργία.

Όπου:

*Η χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας έγινε σύμφωνα με το οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ, χωρίς χρονοχρέωση (Τιμολόγιο Γ1): Θεωρείται 3φασική παροχή ρεύματος χωρίς νυκτερινό τιμολόγιο. Επίσης, θεωρείται ότι η τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μιας ανεξάρτητης κατοικίας είναι περί τις 800 kWhel ανά τετράμηνο. Επομένως, η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για κάλυψη των θερμικών αναγκών αυτής θα τιμολογείται με κόστος που αντιστοιχεί σε κλίμακα μεγαλύτερη από τις 800 kWhel ανά τετράμηνο.

**Αντιστοιχεί σε τιμή πώλησης 77€/m 3 στοιβαγμένων καυσόξυλων οξιάς μήκους 33 cm και με περιεκτικότητα 20% κ.β. σε υγρασία.

***Ο υπολογισμός του κόστους ενέργειας φυσικού αερίου (Φ.Α.) έχει υπολογισθεί με αναγωγή στην κατώτερη θερμογόνο ικανότητα (Lower Heating Value, LHV). Το κόστος ενέργειας Φ.Α. με βάση την ανώτερη θερμογόνο ικανότητα (Higher Heating Value, HHV), όπως αυτό παρουσιάζεται στα τιμολόγια της Εταιρείας Παροχής Αερίου είναι 0,0796€/kWh. Το υπολογιζόμενο κόστος προκύπτει για μια κατανάλωση 2000kWhth ανά τετράμηνο (3000kWhth/σεζόν) σε ένα λέβητα συμπύκνωσης με βαθμό απόδοσης (Β.Α.) 0,98. Ο βαθμός απόδοσης υπολογίζεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο ικανότητα. Στην περίπτωση λεβήτων συμπύκνωσης, ο βαθμός απόδοσης μπορεί να ξεπεράσει το 100% (σε λέβητες υψηλής απόδοσης ή/και σε συστήματα θέρμανσης νερού με χρήση αντιστάθμισης). Στη παρούσα μελέτη έχει αξιολογηθεί μόνο η λειτουργία λέβητα Φ.Α. συμπύκνωσης με Β.Α. σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Π.Δ.335/93 (ΦΕΚ 143/Α/2-9-93).

****Ο υπολογισμός του κόστους ενέργειας Φ.Α. έχει υπολογισθεί με αναγωγή στην LHV. Το κόστος ενέργειας Φ.Α. με βάση την ΗHV είναι 0,0783€/kWh. Το υπολογιζόμενο κόστος προκύπτει για μια κατανάλωση 2000kWhth ανά τετράμηνο (3000kWh(th)/σεζόν) σε ένα συνήθης λέβητα Φ.Α. με Β.Α. 0,87. Ο βαθμός απόδοσης υπολογίζεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο ικανότητα. Σημειώνεται ότι η διάθεση στην αγορά λεβήτων Φ.Α. χωρίς συμπύκνωση (συνήθεις) αναμένεται να σταματήσει το 2015.

*****Το κόστος αγοράς ωφέλιμης θερμικής ενέργειας σε €/kWh(th) ενός συνήθη συγκροτήματος λέβητα – καυστήρα πετρελαίου στη περίπτωση που ο καταναλωτής δικαιούται να λάβει τη μέγιστη επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης (0,35 €/lt) ανέρχεται σε 0,671€/lt και ισχύει για τις ακόλουθες παρακάτω περιπτώσεις

Κλιματική Ζώνη Β (π.χ. Αθήνα): Μέγιστος επιδοτούμενος όγκος πετρελαίου θέρμανσης 960lt/σεζόν ή 8lt/m 2 και σεζόν με εμβαδόν θερμαινόμενου χώρου ≤120m 2 .

Κλιματική Ζώνη Γ (π.χ. Θεσσαλονίκη): Μέγιστος επιδοτούμενος όγκος πετρελαίου θέρμανσης 1800lt/σεζόν ή 15lt/m 2 και σεζόν με εμβαδόν θερμαινόμενου χώρου ≤120m 2 . Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το κόστος αγοράς ωφέλιμης θερμικής ενέργειας σε €/kWh(th) αυξάνεται.

Κόστος καυσίμων,  Καύσιμα θέρμανσης,  Πετρελαίο θέρμανσης,  Εγκατάσταση θέρμανσης πετρέλαιου, Επίδομα θέρμανσης,  Θέρμανση με πετρέλαιο, Κόστος καύσιμα θέρμανσης,  Χρηματοδότηση θέρμανσης,  Τζάκι ενεργειακό , Συντήρηση Καυστήρα,  Συντήρηση Λεβητα,  Συντήρηση καλοριφέρ

Επισυνάπτεται η σχετική μελέτη απο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.